02 - Thurs, Nov 0503 - Fri, Nov 0604 - Sat, Nov 07